Trang chủ  » Giới thiệu  » Quyết định thành lập Hội


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  • Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý tổ chức Hội;
  • Căn cứ Quyết định số 2933/QĐ-UB ngày 02/8/1997 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội;
  • Xét công văn số 04/CV-HALOVI ngày 20/01/2008 của Hội thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà nội đề nghị đổi tên thành Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội;
  • Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Cho phép đổi tên Hội Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội thành Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội.

  Trụ sở của Hiệp hội đặt tại phòng 502, số 445 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2:  Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo và quản lý của Nhà nước của Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Hội được tổ chức hoạt động theo đúng luật pháp của Nhà nước và Điều lệ của Hội đã được UBND phê duyệt.

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của thành phố và Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

In bài viết nàyIn bài viết