Trang chủ  » Giới thiệu  » Giới thiệu Hội - Logo


 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên gọi của Hội:

Tên Tiếng Việt: HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên Tiếnh Anh: HANOI ASSOCIATION FOR LIAISON WITH OVERSEAS VIETNAMESE

Tên viết tắt: HALOVI

Hội được phép sử dụng biểu tượng riêng của mình trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Logo của Hội: 

Giới thiệu:

- Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và những người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm đến công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội. Hoạt động của Hội tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật của nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê chuẩn.

- Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội là cầu nối giữa nhân dân thủ đô và đồng bào trong nước với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào nắm được thông tin về tình hình trong nước, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để kiều bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" đồng thời góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của kiều bào khi ở nước ngoài và khi về nước.

- Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội là tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng những người Việt Nam ở nước ngoài nhằm mục đích đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động coa hiệu quả góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội và đất nước.

- Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội là đầu mối thúc đẩy và phát triển quan hệ giữa kiều bào với các cơ quan Nhà nước; thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ với các tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

- Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu có tài khoản và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

- Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội hoạt động trên phạm vi Hà Nội, có trụ sở tại Hà Nội.

- Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, bình đẳng giữa các hội viên, tự trang chải về tài chính.

 

In bài viết nàyIn bài viết