Trang chủ  » Giới thiệu  » Danh sách Ban Chấp hành Hội


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI (HALOVI)

STT

Họ và tên/ Full name

Chức vụ/ Designation

Tên tổ chức/ Organization

1

Ông Nguyễn Hồng Sơn

 Chủ tịch

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2

Ông Nguyễn Quốc Bình

Phó Chủ tịch

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3

Ông Nguyễn Lân Dũng

Phó Chủ tịch

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

4

Ông Phùng Xuân Nhạ

Phó Chủ tịch

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

6

Ông Vương Thành

Phó Chủ tịch

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8

Ông Trần Mạnh Cảnh

Uỷ viên BTV

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

9

Ông Nguyễn Ngọc Luân

Tổng Thư ký

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

10

Ông Nguyễn Ngọc Luy

Uỷ viên BTV

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

11

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Uỷ viên BTV

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

12

Ông Ngô Văn Chăm

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

13

Bà Bùi Minh Hạnh

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

14

Bà Nguyễn Thị Hằng

Chánh Văn phòng

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

15

Ông Phạm Thiếu Hoa

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

16

Ông Lưu Đức Kế

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

17

Ông Phạm Văn Khánh

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

18

Ông Đinh Gia Khuê

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

19

Bà Cao Thị Ngọc Lan

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

20

Ông Nguyễn Bằng Lâm

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

21

Ông Đặng Quang Minh

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

22

Ông Nguyễn Văn Ngân

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

23

Bà Nguyễn Chính Nghĩa (tức Nguyễn Thu Thủy)

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

24

Ông Võ Thành Phúc

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

25

Ông Nguyễn Công Phương

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

26

Bà Đỗ Thị Xuân Phương

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

27

Ông Đặng Việt Quân

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

28

Bà Dương Thị Sâm

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

29

Ông Lê Đại Tâm

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

30

Ông Trần Duy Tân

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

31

Ông Phùng Quang Thắng

 Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

32

Ông Nguyễn Xuân Thủy

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

33

Ông Nguyễn Quốc Trưởng

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

34

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

35

Ông Nguyễn Tiến Vượng

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

36

Bà Trần Thanh Thủy

Uỷ viên BCH

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

In bài viết nàyIn bài viết