Trang chủ  » Giới thiệu  » Tổ chức của Hội


Tổ chức của Hội:

- Tổ chức của Hội ở cấp Thành phố - gọi tắt là Thành hội

- Halovi có 8 chi hội:

  • Chi hội Liên lạc với người Việt Nam ở Lào - Thái Lan:

          Ông Vương Thành - Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam

ở nước ngoài thành phố Hà Nội

kiêm Chi hội trưởng Chi hội Lào - Thái

 

  • Chi hội Liên lạc với người Việt Nam ở Tân Caledoni - Vanuatu

Ông Vũ Đức Khuynh - Chi hội trưởng Chi hội Tân Caledoni - Vanuatu

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hà Nội

  • Chi hội Liên lạc với người Việt Nam ở Đông Âu
  • Chi hội Liên lạc với người Việt Nam ở Tây Âu
  • Chi hội Liên lạc với người Việt Nam ở Nhật

Ông Phạm Quốc Trường - Chi hội trưởng

  • Chi hội Liên lạc với người Việt Nam ở Hàn Quốc

Ông Đặng Hoàng Cần - Chi hội trưởng

  •  Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thuộc Hội

Ông Nguyễn Hữu Hồng - Chi hội trưởng

  • Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thuộc Hội

Ông Đoàn Minh Châu - Chi hội trưởng

In bài viết nàyIn bài viết