Trang chủ  » Đối ngoại nhân dân  » Kinh tế - Doanh nghiệp

Nông nghiệp vượt khó, cán đích


Ngày 5/1, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ và ngành nông nghiệp cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2016 cũng như trong những năm tới.

alt

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bình quân cả giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 3,13%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra (từ 2,6 - 3%). Giá trị sản lượng tăng bình quân 3,68%/năm. Năng suất lao động nông, lâm, thủy sản tăng 1,9 lần từ 16,3 triệu đồng năm 2010 lên khoảng 31 triệu đồng năm 2015. Giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt đã tăng từ 79,3 triệu đồng/ha năm 2014 và khoảng 82-83 triệu đồng/ha năm 2015; giá trị một ha mặt nước nuôi trồng thủy sản đã đạt khoảng 183 triệu đồng/ha năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá năm 2015 cũng như cả giai đoạn 2011-2015, ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế, ngành nông nghiệp còn phải chịu tác động tiêu cực do thời tiết cực đoan và khó khăn trong xuất khẩu nông sản do giá nông sản xuống ở mức thấp, bị cạnh tranh khốc liệt.

Song nhờ sự nỗ lực phấn đấu, ngành vẫn duy trì được tăng trưởng và đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng thực hiện được mục tiêu tổng quát đã đề ra. Trong khó khăn của nền kinh tế, ngành nông nghiệp luôn là bệ đỡ cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ và ngành nông nghiệp cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2016 cũng như trong những năm tới.

Theo đó, trước hết là phải đặc biệt quan tâm đến cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, luật pháp để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để phát triển mạnh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống người nông dân.

Từng lĩnh vực đều phải rà soát lại để thấy phải có cơ chế, chính sách gì để người nông dân, doanh nghiệp phát triển tốt hơn, hiệu quả hơn và với tinh thần không chỉ tạo thuận lợi tốt nhất mà còn hỗ trợ người nông dân, doanh nghiệp phát triển.

Cùng với đó là phải rà soát, cập nhật lại chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các đề án tái cơ cấu phù hợp với cơ chế thị trường, năng động hội nhập, đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến hoạt động thuộc ngành.

Thứ hai là tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập của người nông dân. Trong tái cơ cấu, cần đặc biệt quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi đưa khoa học-công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bởi khoa học-công nghệ là yếu tố quyết định, rất cụ thể mà ở đây chính là giống, là quy trình sản xuất, canh tác, là chế biến, bảo quản sản phẩm...

alt

Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.(Ảnh: TL).

Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2016 và 5 năm 2016-2020, mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhanh thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.  

 Phương Nguyên

Đất nước ta đã bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế, chúng ta đã mở cửa thị trường, có được những cơ hội từ hội nhập mang lại do thị trường xuất khẩu được mở rộng, vì vậy một mặt phải nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp bằng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhưng mặt khác cũng cần phải thực hiện tốt công tác bảo vệ thị trường trong nước, bảo vệ người sản xuất bằng những biện pháp phù hợp với thông lệ cũng như các cam kết quốc tế.

Thủ tướng lưu ý, cần quan tâm tập trung cho tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành, trong đó có tái cơ cấu các nông lâm trường quốc doanh theo hướng hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn, tốt hơn. Trong tái cơ cấu nông lâm trường phải lên phương án, đề án cụ thể để tổ chức lại từng nông lâm trường một, không thể kêu gọi chung chung.

Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt tập trung vào tái cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân.

Sử dụng có hiệu quả nguồn lực Nhà nước và huy động có hiệu quả nguồn lực từ ngoài xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

Thứ tư là tập trung chỉ đạo, quản lý tốt vật tư nông nghiệp, gắn với đó là công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phải thực sự tạo chuyển biến rõ nét đối với công tác này trong năm 2016.

Thứ năm, Thủ tướng nhấn mạnh, nước ta là một quốc gia nằm trong số ít quốc gia trên thế giới mà theo nhiều dự báo sẽ chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và trên thực tế thời tiết, khí hậu ở nước ta ngày càng cực đoan; cường độ, tần suất bão lũ, nắng hạn không ngừng tăng lên.

Vì vậy năm 2016, ngành nông nghiệp phải đặc biệt quan tâm đến việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai; hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiên tai, thời tiết; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; củng cố và phát triển hệ thống thủy lợi; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

http://www.daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/nong-nghiep-vuot-kho-can-dich/82787


In bài viết nàyIn bài viết